Age (+)

Thất bại

Aging Stone

1

0%

0%

2

2

1

 

2

0%

0%

2

2

2

 

3

0%

0%

2

2

2

1

 

4

0%

0%

2

2

2

2

 

5

0%

0%

2

2

2

2

1

 

6

0%

0%

2

2

2

2

2

 

7

0%

0%

2

2

2

2

2

1

 

8

0%

0%

2

2

2

2

2

2

 

9

7%

3%

2

2

2

2

2

1

 

10

13%

8%

2

2

2

2

2

2

 

11

19%

10%

2

2

2

2

2

1

 

12

24%

18%

2

2

2

2

2

2

 

13

29%

20%

2

2

2

2

2

1

 

14

34%

26%

2

2

2

2

2

2

 

15

40%

32%

2

2

2

2

2

1

 

16

46%

36%

2

2

2

2

2

2

 

17

52%

40%

2

2

2

2

2

1

 

18

58%

46%

2

2

2

2

2

2

 

19

60%

52%

2

2

2

2

2

1

 

20

64%

56%

2

2

2

2

2

2

 

21

68%

60%

2

2

2

2

2

1

 

22

72%

64%

2

2

2

2

2

2

 

23

76%

68%

2

2

2

2

2

1

 

24

80%

70%

2

2

2

2

2

2

 

25

85%

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

2

1

26

90%

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

2

 

- Vũ khí khi Age sẽ không tăng Level.

- Phần trăm hiển thị bên trên thể hiện cho % thất bại.

 

 

Hiệu lực Age áp dụng từ (+1) ~ (+9)

Weapons

Items

Hiệu lực Aging sau mỗi cấp độ

Axes

+1 Minimum ATK POW, +1 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG

Claws

+1 Minimum ATK POW, +1 Maximum ATK POW, +5 ATK RTG

Hammers

+1 Minimum ATK POW, +1 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG

Wands/Staffs

+1 Minimum ATK POW, +1 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +10 MP

Scythes

+1 Minimum ATK POW, +1 Maximum ATK POW, +5 ATK RTG

Bows

+1 Minimum ATK POW, +1 Maximum ATK POW

Swords

+1 Minimum ATK POW, +1 Maximum ATK POW, +5 ATK RTG

Javelins

+1 Minimum ATK POW, +1 Maximum ATK POW

 

Defenses

Items

Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ

Shields

+0.5 Block, +0.2 Absorb

Orbs/Beads

+10% Defense, +0.5 Absorb

Armors & Robes

+5% Defense, +0.5 Absorb

 

 

Hiệu lực Age áp dụng từ (+10) ~ (+19)

Weapons

Items

Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ

Axes

+2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG

Claws

+2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +1 Critical, +5 ATK RTG

Hammers

+2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG

Wands/Staffs

+2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +10 MP

Scythes

+2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +1 Critical, +5 ATK RTG

Bows

+2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +1 Critical

Swords

+2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +1 Critical, +5 ATK RTG

Javelins

+2 Minimum ATK POW, +2 Maximum ATK POW, +1 Critical

 

Defenses

Item

Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ

Shields

+0.5 Block, +0.4 Absorb

Orbs/Beads

+10% Defense, +1 Absorb

Armors & Robes

+5% Defense, +1 Absorb

 

 

Hiệu lực Age áp dụng từ (+20) ~ (+26)

Weapons

Items

Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ

Axes

+3 Minimum ATK POW, +3 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG

Claws

+3 Minimum ATK POW, +3 Maximum ATK POW, +1 Critical, +5 ATK RTG

Hammers

+3 Minimum ATK POW, +3 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG

Wands/Staffs

+3 Minimum ATK POW, +3 Maximum ATK POW, +10 ATK RTG, +10 MP

Scythes

+3 Minimum ATK POW, +3 Maximum ATK POW, +1 Critical, +5 ATK RTG

Bows

+3 Minimum ATK POW, +3 Maximum ATK POW, +1 Critical

Swords

+3 Minimum ATK POW, +3 Maximum ATK POW, +1 Critical, +5 ATK RTG

Javelins

+3 Minimum ATK POW, +3 Maximum ATK POW, +1 Critical

 

Defenses

Item

Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ

Shields

+0.5 Block, +0.6 Absorb

Orbs/Beads

+10% Defense, +1.5 Absorb

Armors & Robes

+5% Defense, +1.5 Absorb

 

 Aging Cost

+1

Item Value x 0.5 x 2.75

+2

Item Value x 1.0 x 2.75

+3

Item Value x 1.5 x 2.75

+4

Item Value x 2.0 x 2.75

+5

Item Value x 2.5 x 2.75

+6

Item Value x 3.0 x 2.75

+7

Item Value x 3.5 x 2.75

+8

Item Value x 4.0 x 2.75

+9

Item Value x 4.5 x 2.75

+10

Item Value x 5.0 x 2.75

+11

Item Value x 5.5 x 2.75

+12

Item Value x 6.0 x 2.75

+13

Item Value x 6.5 x 2.75

+14

Item Value x 7.0 x 2.75

+15

Item Value x 7.5 x 2.75

+16

Item Value x 8.0 x 2.75

+17

Item Value x 8.5 x 2.75

+18

Item Value x 9.0 x 2.75

+19

Item Value x 9.5 x 2.75

+20

Item Value x 10.0 x 2.75

+21

Item Value x 10.5 x 2.75

+22

Item Value x 11.0 x 2.75

+23

Item Value x 11.5 x 2.75

+24

Item Value x 12.0 x 2.75

+26

Item Value x 12.5 x 2.75

+26

Item Value x 13.0 x 2.75

*Lưu ư: Item Value là giá item khi bán vào các NPC trong Game.